Archive

Archive for Eylül, 2014

Güven Oluşturma

PMBOK 5, Sf:517, Proje Yöneticisinin paydaşlar üzerinde  nasıl güven oluşturabileceği hakkında bilgiler verir.

Proje ekibi ve diğer önemli paydaşlar arasında güven oluşturma becerisi etkili ekip liderliğinde kritik bir bileşendir. Güven; işbirliği, bilgi paylaşımı ve etkin sorun çözümü ile ilgilidir. Güven olmadan projede yer alan çeşitli paydaşlar arasında gerekli pozitif ilişkileri kurmak zordur. Güvenden ödün verildiğinde ilişkiler bozulur, insanlar anlaşmazlığa düşer ve imkansız hale gelmese bile işbirliği zorlaşır.

Proje yöneticiler güvenin oluşturulmasına yardımcı olmak için bazı eylemlerde bulunabilir: 

 • Sorunları çözmek için açık veya direkt iletişime girmek.
 • Özellikle vaatlerin yerine getirilmesi riske girdiğinde tüm paydaşları haberdar etmek.
 • Ekibi etkileyen durumların daha iyi anlaşılması için önyargısız sorular sorarak direkt olarak ekiple zaman geçirmek.
 • Beklentileriniz veya ihtiyaçlarınızla ilgili açık ve net olmak.
 • Yanılma korkusuyla bilgi saklamayın ancak hatalı olabileceğinizde bile bilgi paylaşmaya istekli olun.
 • Yeniliğe açık olun ve herhangi bir sorun veya meseleye açık bir şekilde yaklaşın.
 • Kendi çıkarlarınızın ötesine bakın.
 • Başkalarıyla gerçekten ilgilenin ve başkalarının çıkarına zararlı görülebilecek alanlara girmekten kaçının. “

Müzakere

Müzakere becerileri, bir proje yöneticisi için önemli bir gereksinimdir. Anlaşmazlıkların çözümünde avantajlı hale gelebilmek için müzakere tekniklerini bilmek gerekir.

“Uzlaşma; ödün vermek ya da anlaşmaya varmak amacıyla ortak ya da karşıt ilgi alanları olan tarafları bir araya getirme stratejisidir. Proje yönetiminin önemli bir parçası olan uzlaşma başarılı uygulandığı takdirde projenin başarı olasılığını artırır.

Aşağıdaki beceri ve davranış tarzları başarılı bir uzlaşmada yararlıdır:

 • Durumu analiz edin.
 • Gerek sizin gerekse onların istek ve ihtiyaçlarını ayırt edin.
 • Kişilerin konumları yerine ilgi alanları ve sorunlar üzerine odaklanın.
 • Çok isteyip, az verin; ama gerçekçi olun.
 • Bir taviz verdiğinizde, sadece boyun eğmek yerine sanki çok değerli bir şeyden vazgeçiyormuş gibi davranın.
 • Her iki taraf da kazandığını hissetmelidir. Bu her iki tarafın da kazandığı stil tercih edilir ancak her zaman sağlanamaz. Mümkünse diğertarafın sizin kendisinden yararlandığını düşünerek ayrılmasına izin vermeyin.
 • Dikkatli bir şekilde dinleyin ve kendinizi iyi ifade edin. “

Siyasi ve Kültürel Farkındalık

Yine PMBOK’ta geçen ve özellikle çok uluslu projelerin yönetiminde dikkate alınması gereken bir konu başlığıdır.
“Organizasyonel siyaset, normların çeşitliliği ve projeye dahil olan kişilerin geçmişleri ve beklentilerindeki farklılıklar nedeniyle proje ortamlarının kaçınılmaz unsurlarındandır. Siyasetin ve gücün ustaca bir biçimde kullanılması proje yöneticisinin başanya ulaşmasına yardımcı olur. Bunun aksineproje siyasetinin görmezden gelinmesi ya da ihmal edilmesi ve gücün uygunsuz kullanılması projelerin yönetimini zorlaştırabilir.
Günümüzde proje yöneticileri, küresel bir ortamda çalışırlar ve bir çok proje kültürel çeşitliliğin bulunduğu biortamda varlık gösterir. Proje yönetim ekibikültürel farkların anlaşılmas ıv ebunlardan yarar sağlanması yoluyla karşılıklı güvene dayalı, iki tarafın da kazançlı çıktığı bir ortam yaratabilir. Kültürel farklılıklar, doğası gereği, hem bireysel hem de kurumsal nitelikte olabilir, hem dahili hem de harici paydaşlararasında görülebilir. Bu kültürel çeşitliliği etkili bir biçimde yönetmenin yöntemi , farklı ekip üyelerinin yakından tanınması ve genel proje planının bir parçası olarak iletişimin iyi bir biçimde planlanmasıdır

Davranışsal açıdan kültür; coğrafya, etnik miras ya da ortak ve farklı dillerden bağımsız olarak meydana gelen davranış ve beklentileri içerir. Kültür; çalışma hızını, karar alma sürecini ve uygun bir plan olmaksızın harekete geçme refleksini etkileyebilir. Bu da bazı organizasyonlarda çatışma ve strese neden olarak proje yöneticileri ve proje ekiplerinin performanslarını etkileyebilir. “

Categories: Proje Yönetimi

Karar Alma

Karar Alma, PMBOK – 516.sayfada anlatılmaktadır. Aşağıda göreceğiniz karar alma adımları PMP sınavında soru olarak gelebilir.

Proje yöneticileri genellikle dört temel karar alma yöntemi kullanır: emir verme, danışma, fikir birliğine varma ve yazı tura atma(rastgele). Karar tarzını etkileyen dört ana faktör vardır: zaman kısıtları,güven,kalite ve onay. Proje yöneticileri ya tek başlarına karar alırlar ya da karar alma sürecine proje ekibini de dahil ederler.

Proje yöneticileri ve proje ekipleri bazen, aşağıda verilen altı aşamalı karar alma modeli ya da sürecine benzeyen bir yöntem kullanırlar.

 • Sorunu Tanımlama. Sorunu tam anlamıyla keşfedin, netleştiri n ve tanımlayın.
 • Soruna Çözüm Bulma. Yeni fikirler bulma sürecini, birden fazla çözüm için beyin fırtınası yaparak ve olgunlaşmamış kararları eleyerek zamana yayın.
 • Fikir Aşamasından Eylem Aşamasına Geçme. Değerlendirme kriterlerini tanımlayın, alternatiflerin avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştın ve en iyi çözümü seçin.
 • Çözüm Eylemini Planlama. Çözümün işe yaramasını sağlamak amacıyla, sürece kilit katılımcıları dahil edin ve bu katılımcıların çözüme onay vermesini ve bağlılık göstermesini sağlayın.
 • Çözüm Değerlendirmesini Planlama. Uygulama sonrası analiz, değerlendirme ve alınan dersler
 • Sonuç ve Süreci Değerlendirme. Sorunun ne kadar iyi bir biçimde çözüldüğünü ya da proje hedeflerine ne derecede ulaşıldığını değerlendirin (bir önceki aşamanın genişletilmesi). “
Categories: Proje Yönetimi

Etkileme

PMBOK5, Sayfa 515, Etkileme’den bahseder.

Etkileme, gücün paylaşımı stratejisidir ve kişilerarası ilişki becerilerini kullanarak diğerlerini belli bir amaç için işbirliği yapmaya ikna etmeye dayanır. Aşağıdaki talimatlar ekip üyelerini etkileme yöntemleri olarak kullanılabilir:

 • Liderlik yaparken kendiniz örnek olun ve sorumluluklarınızı yerine getirin.
 • Bir kararın nasıl alınacağını net bir şekilde aniatın
 • Kişilerarası iletişimde esnek olun; tarzınızı hitap ettiğiniz kişilere göre ayarlayın.Gücünüzü ustaca ve ihtiyatlı bir biçimde kullanın. Uzun süreli bir işbirliği üzerinde yoğunlaşın. “
Categories: Proje Yönetimi