Archive

Archive for Haziran, 2014

Koçluk

PMBOK’ta yer alan bir proje yöneticisi yetkinliği ise Koçluk’tur. Koçluk, Kişilerarası İlişki Becerileri bölümünün son konusudur.

“Koçluk proje ekibinin daha yüksek seviyelerde yetkinlik ve performansiara çıkarılmasının bir yöntemidir. Koçluk güçlendirme ve gelişme yoluyla insanların potansiyellerini fark etmeleri için onlara yardım etmektir. Koçluk projenin başarılı olmasını sağlamak için yeni beceriler oluşturmak ya da becerilerini geliştirmek veya zenginleştirrnek için ekip elemaniarına yardım etmek amacıyla kullanılır. Koçluk birçok çeşitli şekil ve yaklaşımlar biçiminde olabilir. Bazı durumlarda, teknik becerileri artırmak veya ekip oluşturma çabalarına yardımcı olmak ve tutarlı kişilerarası etkileşimleri sağlamak için resmi veya resmi olmayan eğitimler geliştirilebilir.

Koçluk ayrıca zayıf performansa değinmek ve ekip elemanlarının becerilerindeki eksiklikleri aşmasına yardımcı olmak için de kullanılır. Koçluk, danışmanlıktan farklıdır. Danışmanlık, ekip elemanlarının bir şeyi “yapamayacağı”ndan ziyade “yapmayacağı” durumlar üzerine odaklanır. Ekip elemanının, beceri, bilgi veya deneyim eksikliğine bağlı olarak beklentileri gerçekleştirmediği veya yerine getirmediği bir durum söz konusuysa ekip elemanının becerisini geliştirebilmesine yardımcı olmak ve böylece yapamaz” durumunu “yapabilir”e dönüştürmek için koçluktan faydalanılabilir.

Koçluk ekipler için güçlü bir motivasyon sağlayıcı olabilir. Ekipler becerilerini, güvenlerini geliştirdikçe zorlayıcı veya çaba gerektiren görevler üstlenme istekleri de artar. Bu, daha etkili ve üretken ekiplere yol açabilir. “

Categories: Proje Yönetimi

Proje Çalışma Bildirimi

Proje Çalışma Bildirimleri, Entegrasyon Yönetimi Bilgi Alanı içindeki “Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi” Sürecinin girdilerinden bir tanesidir. Bu da demek oluyor ki bir projenin başlatılmasında önemli bir etkendir.  Bu yazımda hem PMBOK’taki tanımı paylaşmak, hem de örnek “Proje Çalışma Bildirimi” sunmak istiyorum.

Bkz – 4.1.1.1. Proje Çalışma Bildirimi

Proje çalışma bildirimi bir projede sunulacak ürünlerin, hizmetlerin ya da sonuçların tanımlarını içerir.

Organizasyon içi projelerde, projenin başlatıcısı ya da sponsoru, iş ihtiyaçları, ürün ya da hizmet gereksinimlerine bağlı olarak çalışma bildirimini sunar.

Organizasyon dışı projelerde ise çalışma bildirimi, bir ihale belgesinin, örneğin teknik teklif talebi, bilgi talebi veya fiyat teklif talebi belgelerinin bir parçası ya da bir sözleşmenin bir parçası olarak müşteriden alınabilir.

Çalışma bildiriminde şunlar ele alınır:

İş ihtiyacı. Bir organizasyonun iş ihtiyacı, pazardaki talebe, teknolojik ilerlemeye, yasal bir şarta, devlet düzenlemesine ya da çevresel hususlara bağlı olabilir. Genellikle, iş ihtiyacı ve fayda-maliyet analizi , projeyi doğrulayacak iş gerekçesinin içinde yer alır.

Ürün kapsamının tanımı. Ürün kapsamının tanımı, projeyle oluşturulması amaçlanan ürün, hizmet ya da sonuçların özelliklerini belgeler. Tanım, oluşturulan ürünler, hizmetler ya da sonuçlar ve projenin ele alacağı iş ihtiyacı arasındaki ilişkiyi de belgelemelidir.

Stratejik plan. Stratejik plan organizasyonun stratejik vizyonunu , amaçlarını ve hedeflerini belgeler ve üst düzeyde misyon bildirimini içerebilir. Tüm projeler, organizasyonunun stratejik planıyla uyumlu olmalıdır. Projelerin stratejik plan ile uyumlu olması, her projenin organizasyonun genel hedeflerine katkıda bulunmasını sağlar.

Şablon Bir Çalışma Bildirimi: SOWPLAN

Bir Çalışma Bildirimi Hazırlarken Dikkat edilmesi gerekenler: SOW Sample

Kaynaklar:

1- PMBOK 5

2- http://www.ncmahq.org

3- http://www.epmo.scio.nc.gov

Faydalı Linkler:

1 – http://www.projectsmart.co.uk/writing-the-project-statement-of-work.php

2- http://construction.about.com/od/Procurement-Process/a/Statement-Of-Work-Sow.htm

3- http://en.wikipedia.org/wiki/Statement_of_work

Categories: Proje Yönetimi

Odak Gruplar

screenshotPMBOK’ta Kapsam Yönetimi Bilgi Alanı içinde Gereksinimlerin Toplanması sürecinde geçen Odak Grup’un tanımı bugünkü yazımızın konusu.

Odak group çalışması, nitel araştırma yöntemlerinin en sık kullanılanlarından biridir. 6-7 kişilik grupların bir araya gelerek, bir moderatör başkanlığında araştırma konusu olan konuyla ilgili 1-1,5 saat kadar konuşmalarını içeren bir araştırma/veri toplama yöntemidir. Genellikle yeni ürün çalışmalarında, yeni reklam lansmanlarından önce, tüketicilerin bunlara ne gibi tepkiler vereceğini anlamakta kullanılır. Örneğin henüz çekilmemiş bir reklamın storyboard’u gösterilerek, tüketicilerin bu reklamdan neler anladıkları, onlara yanlış gelen bir yerin olup, olmadığı, mesajı anlayıp, anlamadıkları araştırılır. Genel sohbet havasında geçer. Burada moderatörün görevi, konuyla ilgili sorular sormak ve gruptaki herkesin sohbete katılmasını sağlamaktır. Ayrıca insanların farklı yönlere sapmamasını ve genel konudan uzaklaşmamasını sağlamak yine moderatörün görevidir.

Odak group çalışmaları, genelde büyükçe bir masa etrafında yapılır, çalışma sırasında çaylar içilip börekler yenilebilir. özellikle araştırma şirketi binalarında özel odak group odaları vardır ve bu odaların bir duvarı boydan boya aynayla kaplıdır. Bu aynanın arkasındaki odada, şirket yetkililerinin oturup çalışmayı izlemesi ve önemli noktaları not alması sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Kaynak: EkşiSözlük