Archive

Posts Tagged ‘yönetim planları’

Yönetim Planları – 3

Risk Yönetim Planı

Risk Yönetiminin Planlanması, bir proje için risk yönetimi aktivitelerinin nasıl yürütüleceğini tanımlama sürecidir. Risk yönetimi süreçlerini planlamak, risk yönetiminin derecelerinin paydaşlar tarafından doğru anlaşılmasını sağlar. “Yüksek”, “Orta”, “Düşük” Risk, ne demek herkes doğru anlar. Ayrıca projeye ek zaman ve bütçe koyma prosedürü ne olacak, buna kim yetkili gibi konularda bu çalışmayla netleşir. Bu plan da Proje Yönetim Planı’nın bir alt parçasıdır.

  • Metodoloji
  • Roller ve Sorumluluklar
  • Bütçeleme
  • Zamanlama
  • Risk Kategorileri (PMP Sınavı açısından çok önemli bir ifadedir)
  • Risk olasılığı ve etkisinin tanımları
  • Olasılık ve etki matrisi
  • Revize edilmiş paydaş toleransı
  • Raporlama formatları
  • İzleme esnasındaki adımlar

 

Tedarik Yönetim Planı

Tedarik yönetimi planı, tedarik belgelerinin geliştirilmesinden sözleşmenin sona ermesine kadar tedarik süreçlerinin nasıl yönetileceğini tanımlar. Tedarik yönetimi plan, şu konularda yol göstericidir:

• Kullanılacak sözleşme türleri;

• Risk yönetimi sorunları ;

• Bağımsız tahminlerin kullanılıp kullanılmayacağı ve değerlendirme kriteri olarak bunlara ihtiyaç duyulup duyulmadığı ;

• Projeyi yürüten organizasyonun belli bir tedarik, ihale ya da satın alma bölümü varsa, proje yönetim ekibinin tek taraflı olarak gerçekleştirebileceği eylemler;

Gerekliyse, standartlaştırılmış tedarik belgeleri;

• Çok sayıda tedarikçinin yönetimi;

• Tedarik ve projenin diğer yönleri, örneğin zaman programlama ile performans raporlamasıarasında koordinasyon sağlanması;

• Planlanan tedarikleri etkileyebilecek her tür kısıt ve varsayım;

• Satıcılara belli kalemlerin satın alınması için şart koşulan son tarihlerin ele alınması ve bunların proje zaman çizelgesinin geliştirilmesiyle koordine edilmesi;

• “Yap ya da satın al” kararlarının ele alınması ve bunların Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi ve Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi süreçleriyle bağlantılandırılması;

• Her sözleşmede, sözleşme teslimatları için tarihlerin zaman çizelgesine yerleştirilmesi ve bunların zaman çizelgesinin geliştirilmesi ve kontrol edilmesi süreçleriyle koordine edilmesi;

• Bazı proje riski türlerini azaltmak amacıyla, kesin teminat mektupları ya da sigorta sözleşmelerine ilişkin şartların tanımlanması;

• Bir iş kırılım yapısı (iKY) geliştirmek ve bunu sürdürmek konusunda satıcılara verilecek talimatın belirlenmesi;

• Çalışmanın tedarik/sözleşme bildirimlerinde kullanılacak biçim ve formatın belirlenmesi;

• Varsa, çalışılacak ön yeterliliğe sahip satıcıların belirlenmesi;

• Sözleşmeleri yönetmekte ve satıcıları değerlendirmekte kullanılacak tedarik ölçütleri.